Skip Navigation LinksLepší přehled ... > Kariéra

Kariéra

Společnost RETIA se dlouhodobě a systematicky rozvíjí, proto hledá nové kmenové i spolupracující zaměstnance nejen na vysokých a středních školách, ale i mezi lidmi z odborné praxe. Zaměstnanci firmy jsou dlouhodobě vzděláváni nejen technicky, ale i jazykově.

Staňte se součástí firmy s tradicí od roku 1993

Staňte se součástí firmy
s tradicí od roku 1993

Mám zájem stát se zaměstnancem společnosti RETIA

Na koho se obracet?

Ing. Anna Laurynová - personální ředitelka
Telefon: 466 852 105
E-mail: kariera@retia.cz

Jak se mohu ucházet o volnou pracovní pozici?

První krok v procesu přijetí do zaměstnání ve společnosti RETIA je zaslání strukturovaného životopisu na e-mailovou adresu kariera@retia.cz.

Jak se dozvím, že jsem byl/a zařazen/a mezi uchazeče?

Personální pracovník nejprve posoudí Váš zaslaný životopis podle kritérií stanovených potenciálním nadřízeným. V případě potřeby budete osloven/a v rámci telefonického interview, abyste doplnil/a či zpřesnil/a případné chybějící údaje v životopise.
Pokud Váš profil bude odpovídat požadavkům na danou pozici, personální pracovník Vám zašle pozvání do prvního kola osobního pohovoru.

Jak zvýšit šance na úspěch?

Pečlivě se připravte na výběrové řízení, prostudujte požadované znalosti a pracovní činnost. Výběrové řízení probíhá zpravidla ve dvou kolech. První kolo provádí personální pracovník, který se zaměří především na Vaše předpoklady k dané funkci dle požadavků. Splníte-li vše potřebné, jste pozván/a do druhého kola výběrového řízení. Do druhého kola, v němž vede pohovor vedoucí příslušného oddělení, jsou zváni již jen kandidáti z nejužšího výběru. V rámci pohovoru budete seznámeni s potenciálním vedoucím, činnostmi oddělení, firmy a podmínkami případného nástupu.

Jaké jsou nástupní formality?

Podpis pracovní smlouvy
Vstupní lékařská prohlídka u firemního lékaře
Seznámení se s pracovníky oddělení, útvaru
Nástupní školení a informativní exkurze celou firmou

Podporované vzdělávání - školení zaměstnanců s podporou prostředku EU

V naší firmě probíhá školení zaměstnanců s využitím dotací z prostředků Evropských strukturálních fondů. Evropský sociální fond (ESF), podporuje především aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, a to posilováním sociálních programů členských států, pomáháním rizikovým skupinám obyvatel, podporou rovných příležitostí na trhu práce a zlepšováním mobility pracovních sil v rámci EU.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jež je podporován právě z prostředků EFS, jehož cílem je zajistit vzdělání v odvětvích, která se výrazně podílejí na tvorbě HDP a vytváření nových perspektivních pracovních příležitostí.

Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Název projektu organizovaný Úřadem práce v Pardubicích je „Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji". Hlavním smyslem projektu „Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji" je reakce na hospodářskou krizi, jež postihla většinu zemí celého světa. Stěžejním cílem programu je podpora zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců, kterým se tuto krizi podařilo překonat, a v současnosti se zabývají takovými ekonomickými činnostmi, ve kterých lze očekávat růst poptávky po pracovní síle v regionu.

V naší firmě jsou prostředky z uvedeného projektu využity konkrétně pro školení konstruktérů v práci s návrhovým 3D CAD systémem Inventor. Cílem tohoto odborného školení bylo zjednodušení, zpřesnění a zrychlení práce při vývoji a následné konstrukci našich výrobků. Zvládnutí jednotlivých funkcí programu a současně osvojení si práce a rozšíření znalostí pokročilého modelování a tvorby výrobní a zákaznické dokumentace v prostředí Autodesk Inventoru.

Školení přináší výhody v oblasti konkurenceschopnosti pro firmy v tržním prostředí, ale navíc přináší i výhody zaměstnancům, protože zvyšuje jejich profesní i osobní růst. Zvýšení kvalifikace zaměstnanců nesporně přináší zlepšení výsledků celé firmy.